..::.. به سایت شرکت مهندسین مشاور هکمتان آب خوش آمدید * ..::.. مفتخريم كه اعلام نمائيم مهندسين مشاور هكمتان آب در تاريخ 1395/11/13موفق به اخذ گواهينامه Iso 9001:2015 گرديد .  
 
  »  تاسيسات آب و فاضلاب

رديف

کارفرما

موضوع

    جزئيات

1

شركت آب و فاضلاب استان همدان

مطالعات مرحله اول طرح شبكه توزيع آب قروه درجزين

PDF

2

شركت آب و فاضلاب استان همدان

مطالعات مرحله اول طرح شبكه جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب قروه درجزين

PDF

3

اداره كل امور آب استان همدان

مطالعات مرحله اول  خط انتقال آب ملاير

PDF

4

شركت سهامي آب منطقه اي غرب

مطالعات مرحله اول خط آبرساني بهار

PDF

5

شركت آب و فاضلاب استان همدان

مطالعات مرحله اول  طرح خط آبرساني سامن

PDF

6

شركت آب و فاضلاب استان همدان

مطالعات مرحله اول  طرح شبكه توزيع آب ملاير

PDF

7

اداره كل امور آب استان همدان

مطالعات مرحله اول خط انتقال آب ضربتي همدان

PDF

8

شركت آب و فاضلاب استان همدان

مطالعات مرحله اول طرح آبرساني به شهرهاي  قروه درجزين و رزن

PDF

9

اداره كل امور آب استان همدان

مطالعه مرحله اول خط آبرساني به مجتمع سياحتي غار عليصدر

PDF

10

شركت سهامي آب منطقه اي غرب

نظارت عاليه و كارگاهي‌ خطوط‌آبرساني به‌ شهرهاي لاله‌جين‌كبودرآهنگ

PDF

11

شركت سهامي آب منطقه اي غرب

نظارت عاليه و كارگاهي مخازن شهر همدان

PDF

12

شركت آب و فاضلاب استان همدان

مطالعات مرحله دوم طرح شبكه توزيع آب قروه درجزين

PDF

13

اداره كل امور آب استان همدان

نظارت عاليه و كارگاهي مخزن بهار

PDF

14

اداره كل امور آب استان همدان

نظارت عاليه و كارگاهي خط انتقال آب ملاير

PDF

15

اداره كل امور آب استان همدان

نظارت عاليه و كارگاهي مخزن بين راهي همدان ينگجه

PDF

16

امور آب استان كرمانشاه

مطالعات مرحله اول و دوم ايستگاه پمپاژ سراب بس جوانرود

PDF

17

اداره كل امور آب استان همدان

نظارت عاليه و كارگاهي خط انتقال آب بهار

PDF

18

شركت سهامي آب منطقه اي غرب

مطالعه مرحله دوم خط انتقال آب بهار

PDF

19

سازمان پاركها وفضاي سبز شهرداري همدان

مطالعه و تهيه طرح جداسازي آب فضاي سبز از آب شرب همدان

PDF

20

شركت آب و فاضلاب روستائي كردستان

مطالعات تامين آب روستاهاي دهستانهاي چهاردولي شرقي و غربي-قروه كردستان

PDF

21

اداره كل امور آب استان همدان

مطالعات  مرحله دوم خط آبرساني  به مجتمع سياحتي غار عليصدر

PDF

22

اداره كل امور آب استان همدان

نظارت عاليه و كارگاهي خط انتقال آب – بهار (قطعه 2)

PDF

23

اداره كل امور آب استان همدان

مطالعات مرحله دوم خطوط جمع آوري و انتقال آب شرب محدوده تصفيه خانه همدان

PDF

24

اداره كل امور آب استان همدان

نظارت عاليه وكارگاهي طرح‌آبرساني به مجتمع سياحتي غارعليصدر

PDF

25

شركت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان

بازنگري مطالعات مرحله اول و مطالعات مرحله دوم آبرساني به مجتمع 40 روستاي محور بندرعباس -بندرلنگه

PDF

26

شركت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان

نظارت عاليه و كارگاهي بر طرح آبرساني به مجتمع 40 روستاي محور بندرعباس -بندرلنگه

PDF

27

اداره كل امور آب استان همدان

نظارت عاليه و كارگاهي برعمليات تكميلي خط آبرساني لالجين

PDF

28

اداره كل امور آب استان همدان

نظارت عاليه و كارگاهي برعمليات تكميلي خط آبرساني بهار

PDF

29

اداره كل امور آب استان همدان

نظارت عاليه و كارگاهي برعمليات تكميلي خط آبرساني عليصدر

PDF

30

شركت آب منطقه اي همدان

نظارت عاليه و كارگاهي بر خطوط آبرساني جديد ملاير

PDF

31

شركت آب و فاضلاب روستايي استان همدان

مطالعات مراحل اول‌ودوم آبرساني به‌مجتمع روستايي دهلق شهرستان اسدآباد

PDF

32

شركت آب و فاضلاب روستايي استان همدان

مطالعات مراحل اول و دوم آبرساني به مجتمع روستايي جنت آباد شهرستان ملاير

PDF

33

شركت آب و فاضلاب روستايي استان همدان

نظارت كارگاهي و عاليه بر آبرساني مجتمع هاي روستايي دهلق و جنت آباد

PDF

34

شركت آب و فاضلاب روستايي استان همدان

مطالعات آبرساني به مجتمع روستايي خلعت آباد

PDF

35

شركت آب و فاضلاب روستايي استان همدان

مطالعات آبرساني به مجتمع روستايي قباق تپه

PDF

36

شركت آب و فاضلاب روستايي استان همدان

مطالعات آبرساني به مجتمع روستايي زنگنه

PDF

37

شركت آب و فاضلاب روستايي استان همدان

مطالعات آبرساني به مجتمع روستايي چنار عليا

PDF

38

شركت آب و فاضلاب استان همدان

نظارت عاليه وكارگاهي به طرح احداث تصفيه خانه فاضلاب شهر نهاوند

PDF

39

شركت آب منطقه اي همدان

نظارت عاليه وكارگاهي بر عمليات حفاري چاه هاي اكتشافي اسد آباد

PDF

40

شركت آب منطقه اي همدان

مطالعات مراحل اول و دوم استفاده از پساب فاضلاب تصفيه خانه شهر نهاوند

PDF

41

شركت آب منطقه اي همدان

نظارت عاليه و كارگاهي طرح تكميلي آبرساني به شهر بهار

PDF

42

شركت آب منطقه اي همدان

نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات ساخت مخزن 5000 متر مكعبي شهر ملاير

PDF

43

شركت آب منطقه اي همدان

بازنگري مطالعات ومطالعات  مرحله دوم پروژه آبرساني به شهر ملاير از سد مخزني كلان

PDF

44

شركت آب منطقه اي همدان

مطالعات تامين آب شهرهاي فامنين ، قهاوند و  ناحيه صنعتي از سد اكباتان

PDF

45

شركت آب و فاضلاب استان همدان

نظارت كارگاهي بر طرحهاي آبرساني كوتاه مدت شهر همدان

PDF

46

شركت آب منطقه اي همدان

مطالعات مرحله اول و دوم طرح ايستگاه پمپاژ و خطوط آبرساني مخزن 5000 متر مكعبي ملاير

PDF

47

شركت آب منطقه اي همدان

نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات احداث خطوط برق جايگزين روستاهاي محدوده درياچه سد كلان ملاير

PDF

48

شركت آب و فاضلاب استان همدان

مطالعات و بررسي وضعيت هيدروليكي شبكه آبرساني شهر همدان

PDF

49

شركت آب منطقه اي همدان

مطالعات مراحل اول و دوم  نحوه استفاده از پساب تصفيه خانه شهرستان اسد آباد

PDF

50

شركت آب منطقه اي همدان

مطالعات مراحل اول و دوم نحوه استفاده از پساب تصفيه خانه شهرستان رزن

PDF

51

شركت آب و فاضلاب استان همدان

مطالعات بررسي خطوط جمع آوري و پمپاژ شهر همدان

PDF

52

شركت آب و فاضلاب استان همدان

مطالعات مرحله دوم ايستگاه پمپاژ و خطوط انتقال کفراش شهر نهاوند

PDF

53

شركت آب و فاضلاب استان همدان

مطالعات مرحله دوم خطوط انتقال و شبکه توزيع آب مسکن مهر شهر همدان

PDF

54

شركت آب و فاضلاب استان همدان

مطالعات مرحله دوم خطوط و جمع آوري فاضلاب مسکن مهر شهر همدان

PDF

55

شركت آب و فاضلاب استان همدان

نظارت عاليه و كارگاهي تغيير مسير خطوط انتقال آب شرب شهر همدان در چهارراه پژوهش

PDF

56

شرکت شهرک هاي صنعتي استان همدان

نظارت عاليه وكارگاهي   تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتي  نهاوند

PDF

57

شرکت شهرک هاي صنعتي استان همدان

نظارت عاليه وكارگاهي   تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتي  بهاران

PDF

58

شرکت شهرک هاي صنعتي استان همدان

مطالعات مرحله اول و دوم تصفيه خانه هاي فاضلاب شهرک صنعتي تويسرکان و نواحي صنعتي سامن و سهند

PDF

59

شركت آب منطقه اي همدان

نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات خط انتقال آب از سد کلان به شهر ملاير

PDF

 

عکسهاي مرتبط

 

 ارسال به دوستان  |  | دیدگاه شما | 0 نظر   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 3478
 

 

 

Copyright © 2011- HECMATAN AB. All rights reserved. Best view in IE6+ 1024 x 768