..::.. به سایت شرکت مهندسین مشاور هکمتان آب خوش آمدید * ..::.. مفتخريم كه اعلام نمائيم مهندسين مشاور هكمتان آب در تاريخ 1395/11/13موفق به اخذ گواهينامه Iso 9001:2015 گرديد .  
 
  »  سد سازي

رديف

كارفرما

موضوع

جزئيات

1

اداره كل امور آب استان همدان

نظارت عاليه و كارگاهي سد مخزني شيرين سو-كبودرآهنگ

PDF

2

اداره كل امور آب استان همدان

مطالعات مرحله شناخت سدهاي خاكي استان همدان (هفت سد )

PDF

3

اداره كل امور آب استان همدان

مطالعات هيدرولوژي تعيين حريم رودخانه هاي حوزه شمالي استان همدان

PDF

4

اداره كل امور آب استان همدان

نظارت عاليه و كارگاهي سد مخزني قباق تپه- كبودرآهنگ

PDF

5

اداره كل امور آب استان همدان

مطالعات مرحله شناخت سدهاي شهرستان ملاير ( سه سد )

PDF

6

اداره كل امور آب استان همدان

مطالعات مرحله شناخت پروژه سد خاكي امامزاده ناصر كرزانرود، تويسركان

PDF

7

سازمان جهادكشاورزي استان همدان

مطالعات مرحله شناخت پروژه سد خاكي ابوالفتح آباد، نهاوند

PDF

8

سازمان جهادكشاورزي استان همدان

بازنگري مطالعات مرحله شناخت وبررسي پتانسيلهاي منابع آب حوزه هاي آبريز شمالي

PDF

9

اداره كل امور آب استان لرستان

مطالعات مرحله اول (شناسائي و توجيهي) پروژه سد تاج امير شهرستان نورآباد لرستان

PDF

10

اداره كل امور آب استان لرستان

نظارت عاليه و كارگاهي برعمليات ژئوتكنيك سد تاج امير

PDF

11

سازمان جهادكشاورزي استان همدان

مطالعات مراحل اول و دوم سد مبارك آباد

PDF

12

سازمان جهادكشاورزي استان همدان

نظارت عاليه و كارگاهي برعمليات ژئوتكنيك سد مبارك آباد

PDF

13

سازمان جهادكشاورزي استان همدان

مطالعات مراحل اول و دوم سد  عشاق ملاير

PDF

14

سازمان جهادكشاورزي استان همدان

مطالعات امكانيابي و بررسي پتانسيل هاي بهره برداري از آبهاي سطحي استان همدان

PDF

15

سازمان جهادكشاورزي استان همدان

نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي سد خاكي مبارك آباد

PDF

16

سازمان جهادكشاورزي استان همدان

مطالعات مراحل شناخت و اول سد خاكي گندوز

PDF

17

سازمان جهادكشاورزي استان همدان

مطالعات مراحل اول و دوم سد خاكي ماهنيان و شبكه اراضي پايين دست سد

PDF

18

سازمان جهادكشاورزي استان همدان

مطالعات مراحل اول و دوم سد خاكي مسجدين

PDF

19

سازمان جهادكشاورزي استان همدان

مطالعات مراحل اول و دوم سد هاي خاكي آب مشكين و شيخ جراح

PDF

20

سازمان جهادكشاورزي استان همدان

مطالعات مراحل اول و دوم سد خاكي قزلجه

PDF

21

سازمان جهادكشاورزي استان همدان

نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي سد خاكي قزلجه

PDF

عکسهاي مرتبط

 

 ارسال به دوستان  |  | دیدگاه شما | 0 نظر   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 2290
 

 

 

Copyright © 2011- HECMATAN AB. All rights reserved. Best view in IE6+ 1024 x 768