• ابنيه
 •  

  جزئيات

  كارفرما

  موضوع

  رديف

  PDF

  بنياد فرشچيان

  مديريت پروژه بيمارستان تخصصي 200 تخت خوابي روان پزشكي همدان

  1

  PDF

  شركت شهركهاي صنعتي

  نظارت عاليه و كارگاهي ساختمان مركزخدمات  فناوري و كسب و كار همدان

  2

  PDF

  بنياد فرشچيان

  مديريت پروژه بيمارستان تخصصي 200 تخت خوابي قلب و عروق همدان بنياد فرشچيان

  3

  PDF

  شركت آب منطقه اي همدان

  مطالعات مراحل اول و دوم ساختمان بهره برداري سد کلان شهر  ملاير

  4

  PDF شركت آب منطقه اي همدان نظارت عاليه و كارگاهي ساختمان بهره برداري سد کلان شهر ملاير

  5

  PDF

  شركت آب منطقه اي همدان

  مطالعات مراحل اول و دوم ساختمان موزه آب همدان

  6

  PDF

  شركت آب منطقه اي همدان

  مطالعات مراحل اول و دوم مجموعه ورزشي آب منطقه اي همدان

  7

  PDF

  شركت آب منطقه اي همدان

  نظارت عاليه وکارگاهي مجموعه ورزشي آب منطقه اي همدان

  8

  PDF

  شركت آب منطقه اي همدان

  مطالعه و طراحي ساختمانهاي بهره برداري پروژه هاي سدسازي ،ايستگاههاي پمپاژ، ساختمانهاي اداري تصفيه خانه ها

  9

   PDF  سازمان بازرسي کل کشور  مطالعات مراحل اول و دوم ساختمان اداري منطقه 4 بازرسي کل کشور و اداره کل بازرسي استان همدان

  10

    PDF  دانشگاه علوم پزشکي همدان ( کوي سلامت (100 واحد مسکوني

  11

  PDF استانداري همدان مطالعات مراحل اول و دوم و سوم سالن جلسات بخشداري هاي گل تپه ،دمق و قروه درجزين

  12

   PDF  شرکت جهاد نصر همدان طراحي فاز دو ، 600 واحد مسکوني مساکن مهر حصار حاج شمسعلي

  13

    PDF  شرکت ايرانسل  نظارت بر اجراي ساختمان ايرانسل همدان

  14

  PDF سازمان بازرسي کل کشور نظارت عاليه و کارگاهي ساختمان اداري منطقه 4 بازرسي کل کشور و اداره کل بازرسي استان همدان

  15

  PDF شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران منطقه همدان
  مطالعات مرحله اول و دوم ساختمان اداري ستاد منطقه همدان

  16

  PDF

  شركت آب منطقه اي همدان

  طراحي و نظارت بر اجراي نماي ساختمان اداري شرکت آب منطقه اي همدان

  17

  عکسهاي مرتبط